金刚经功德网

当前位置:首页 > 金刚经原文

注音版金刚经

时间:2019-06-18 12:54:58 编辑:姚雨轩

zhī jiàn bù shēng fēn dì sān shí yī

知见不生分第三十一

xū pú tí,ruò rén yán,fó shuō wo jiàn,rén jiàn,zhòng shēng jiàn,shòu zhě jiàn,

须菩提,若人言,佛说我见,人见,众生见,寿者见,

xū pú tí,yú yì yún hé,shì rén jiě wo suoshuō yì fuō,

须菩提,于意云何,是人解我所说义不,

fú yě,shì zūn,shì rén bù jiě rú lái suo shuō yì,hé yi gù,

不也,世尊,是人不解如来所说义,何以故,

shì zūn shuō wo jiàn,rén jiàn,zhòng shēng jiàn,shòu zhě jiàn,

世尊说我见,人见,众生见,寿者见,

jí fēi wo jiàn,rén jiàn,zhòng shēng jiàn,shòu zhě jiàn,

即非我见,人见,众生见,寿者见,

shì míng wo jiàn,rén jiàn,zhòng shēng jiàn,shòu zhě jiàn,

是名我见,人见,众生见,寿者见,

xū pú tí,fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn zhě,

须菩提,发阿耨多罗三藐三菩提心者,

yú yī qiē fa,yīng rú shì zhī,rú shì jiàn,rú shì xìn jiě,bù shēng fa xiāng,

于一切法,应如是知,如是见,如是信解,不生法相,

xū pú tí,suo yán fa xiāng zhě,rú lái shuō jí fēi fa xiāng,shì míng fa xiāng,

须菩提,所言法相者,如来说即非法相,是名法相,

yīng huà fēi zhēn fēn dì sān shí èr

应化非真分第三十二

xū pú tí,ruò you rén yi man wú liàng ā sēng qí shì jiè qī bao,

须菩提,若有人以满无量阿僧祇世界七宝,

chí yòng bù shī,ruò you shàn nán zi shàn nu rén,fā pú tí xīn zhě,

持用布施,若有善男子善女人,发菩提心者,

chí yú ci jīng,nai zhì sì jù jì děng,shòu chí dú sòng,

持于此经,乃至四句偈等,受持读诵,

wèi rén yan shuō,qí fú shèng bi,yún hé wèi rén yan shuō,

为人演说,其福胜彼,云何为人演说,

bù qu yú xiāng,rú rú bù dòng,hé yi gù,

不取于相,如如不动,何以故,

yī qiē you wéi fa rú mèng huàn pào ying

一切有为法 如梦幻泡影

rú lù yì rú diàn yīng zuò rú shì guān

如露亦如电 应作如是观

fó shuō shì jīng yi,zhang3 lao xū pú tí,jí zhū bi qiū,bi qiū ní,

佛说是经已,长老须菩提,及诸比丘,比丘尼,

yōu pó se4,yōu pó yí,yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó,

优婆塞,优婆夷,一切世间天人阿修罗,

wén fó suo shuō,jiē dà huān xi,xìn shòu fèng xíng,

闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行

jīn gāng bō rě bō luó mì jīng

金刚般若波罗蜜经

bō rě wú jìn cáng zhēn yán

般若无尽藏真言

nà mó bó gā fá dì

纳谟薄伽伐帝

bō lī ruò

钵唎若

bō luó mì duō yè

波罗蜜多曳

dá zhí tā an gē lī dì lī shì lī

怛侄他唵纥唎地唎室唎

shù lū zhī sān mì lì zhī

戍噜知三密栗知

fó shè yè 。 shā hē

佛社曳莎诃

jīn gāng xīn zhēn yán

金刚心真言

an wū lún ní suō pó hē

唵乌伦尼娑婆诃

bu què zhēn yán

补阙真言

nán mō hē lā dá dā nuō duō lā yè yē

南谟喝啰怛那哆啰夜耶

qè lā qè lā jù zhù jù zhù mó lā mó lā

佉啰佉啰俱住俱住摩啰摩啰

hu lā hōng hè hè sū dá ná

虎啰吽贺贺苏怛拿

hōng pō mò nuō suō pó hē

吽泼抹拿娑婆诃

bu què yuán man zhēn yán

补阙圆满真言

ōng hū lú hū lú shè yè mù qì shā hē

唵呼嚧呼嚧 社曳穆契娑诃

pu huí xiàng zhēn yán

普回向真言

ōng suō mō lā suō mō lā

唵娑摩啰娑摩啰

mǐ me nang sà wǎ hē

弭摩曩萨缚诃

me hē zhuó jiā lā wǎ hōng

摩诃斫迦啰嚩吽

jin gāng zàn

金刚赞

duàn yí shēng xìn jué xiāng chāo zōng

断疑生信绝相超宗

dùn wàng rén fa jiě zhēn kōng

顿忘人法解真空

bō rě wèi chong2 chong2 sì jù róng tōng

般若味重重四句融通

fú dé tàn wú qióng

福德叹无穷

ná mó qí yuán huì shàng fó pú sà

南无祗园会上佛菩萨(三称)

mi3 me nang sà wa3 hē

弭摩曩萨缚诃

me hē zhuó jiā lā wa3 hōng

摩诃斫迦啰嚩吽

首页12345尾页

本文链接:注音版金刚经

上一篇:金刚经解读

下一篇:抄金刚经感应有哪些

李罕诵金刚经

佛学文化源远流长,金刚经作为般若部的经典之一,虽然篇幅短小但文字结构仍然晦涩复杂,为方便各位师兄读诵金刚经,为传承发扬佛之文化,大藏经语音工程创始人李罕秉持虔诚的态度,特录制金刚经视频奉献于世人。

李罕视频

相关文章

金刚经原文及译文
佛经金刚经原文多少字
金刚经经文原文
金刚经全文及回向文
金刚经一共有多少字
金刚经原文拼音