金刚经功德网

当前位置:首页 > 金刚经原文

金刚经原文拼音

时间:2018-11-26 15:43:42 编辑:苏莎


wú wéi fú shèng fēn dì shí yī

无为福胜分第十一


xū pú tí·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù·rú shì shā děng héng hé·

须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河·

yú yì yún hé·shì zhū héng hé shā·nìng wéi duō fǒu·

于意云何·是诸恒河沙·宁为多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·dàn zhū héng hé·shàng duō wú shù·

须菩提言·甚多·世尊·但诸恒河·尚多无数·

hé kuàng qíshā·xū pú tí·wǒ jīn shí yán gào rǔ·

何况其沙·须菩提·我今实言告汝·

ruò yǒu shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

若有善男子·善女人·

yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè·

以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界·

yǐ yòng bù shī·dé fú duō fǒu·

以用布施·得福多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

fó gào xū pú tí·ruò shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·yú cǐ jīng zhōng·

佛告须菩提·若善男子·善女人·于此经中·

nǎi zhì shòu chísì jù jì děng·wéi tā rén shuō·

乃至受持四句偈等·为他人说·

ér cǐ fú dé·shèng qián fú dé·

而此福德·胜前福德·

本文链接:金刚经原文拼音

上一篇:金刚经一共有多少字

下一篇:金刚经全文繁体

李罕诵金刚经

佛学文化源远流长,金刚经作为般若部的经典之一,虽然篇幅短小但文字结构仍然晦涩复杂,为方便各位师兄读诵金刚经,为传承发扬佛之文化,大藏经语音工程创始人李罕秉持虔诚的态度,特录制金刚经视频奉献于世人。

李罕视频

相关文章

金刚经原文及译文
佛经金刚经原文多少字
金刚经经文原文
金刚经全文及回向文
金刚经一共有多少字
金刚经原文拼音